• Ngjyrosja e mureve brenda dhe jashtë ndërtesës
 • Riparimet tjera të nevojshme për të mbajtur ndërtesën në gjendje të rregullt dhe për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e banorëve në ndërtesë
 • Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
 • Përgaditja e vendpunishtes
 • Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
 • Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave
 • Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare
 • Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nëntokësore
 • Ndërtimi i urave dhe Tuneleve
 • Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve
 • Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime
 • Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t.
 • Demolimi i objekteve
 • Instalime elektrike
 • Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimi të ajrit
 • Instalime të tjera ndërtimore
 • Punime suvatimi
 • Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera
 • Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
 • Lyerja dhe vendosja e xhamave
 • Punime e kulmit ( çatis )

Zyra Menaxhuese